Analizator czastek nano

Analizator cząstek nano - aparat umożliwia badanie stabilności emulsji oraz analizę rozkładu wielkości czastek i potencjału zeta w emulsjach dwu lub wieloskładnikowych, jak również nanoproszków, bioceramiki, pigmentów oraz polimerów w roztworach koloidalnych i zawiesinach.

Urządzenie umożliwia pomiary wielkości cząstek nano w zakresie 0,3 nm- 10 micronów oraz masy cząsteczkowej w zakresie 980 Da - 20 MDa.